ระบบคุณภาพ
Quality

บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด

มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพสินค้า และตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี และกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (ของกรมวิชาการเกษตร) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

Quality Control
แผนกควบคุมคุณภาพ

Quality Assurance
แผนกประกันคุณภาพ

Research and Development
แผนกวิจัยและพัฒนา